آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تفکر قیاسی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تفکر قیاسی

واژه انگلیسی
Analogical thinking

توضیحات
گرفتن نتایج و تکوین عقیده‌ای درباره یک چیز مجهول بر اساس شباهت آ‌ن به چیز معروف. یا تفکر مبتنی بر این فرض که وقتی دو یا چند چیز در یک یا چند جنبه همانند باشند احتمالاً در سایر جنبه‌ها نیز همانند خواهند بود.