آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دوسوگرائی ، دوگانگی روانی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
دوسوگرائی ، دوگانگی روانی

واژه انگلیسی
Ambivalence

توضیحات
- همزیستی دو حالت عاطفی متناقض در یک شخص مثل وقتی که یک شخص خاص را همزمان هم دوست داریم و هم از او متنفر هستیم. - تعارضی انگیزشی به این شکل که یک هدف در آن واحد هم انسان را به سوی خود جلب می‌کند و هم از خود می‌راند. - داشتن همزمان احساسات متضاد یا مختلط در مورد یک شخص ، شیء یا موقعیت. امروزه دوسوگرائی بیشتر در ورد جنبه عاطفی به‌کار می‌رود. دوسوگرائی از خصوصیات کودکان است و بروز آن در شخص بالغ متضمن وجود پاتولوژی قطعی مانند اختلال وسواسی ، اسکیزوفرنی و ... است. ، دوسوگرائی یکی از علائم اساسی اسکیزوفرنی است.