آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ابهام


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ابهام

واژه انگلیسی
Ambiguity

توضیحات
۱- داشتن دو یا چند معنی یا تعبیر؛ یکی از ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محرک ، نظر یا موقعیتی است که امکان بیش از یک تعبیر را فراهم می‌کند. در واقع هر چیزی تا حدودی دو‌پهلو است. مع‌هذا زمینه ، آموزش قبلی و عوامل کلی درکی و شناختی ، موقعیتی پدید می‌آورد که یکی از تعابیر به تعابیر دیگر چربش پیدا کند. ۲- ناروشن بودن یا غیرقابل فهم‌بودن یک مطلب به‌طوری که قضاوت و اتخاذ تصمیم را مشکل می‌سازد.