آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فرض خلاف


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
فرض خلاف

واژه انگلیسی
Alternative hypothesis

توضیحات
فرض خلاف را با HA یا H۱ نشان می‌فهمند. این فرض مخالف فرض صفر (H ۰) است و عیناً مطابق با فرضیه تحقیق است ، به این معنی که فرض خلاف بیان‌کنندهٔ انتظار پژوهشگر در باره نتایج آتی پژوهش است.