آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های (مقاصد) آموزش و پرورش


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های (مقاصد) آموزش و پرورش

واژه انگلیسی
Aims of education

توضیحات
هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تربیتی که بر حسب مقتضیات زمان و مکان متغیرند. امروزه بیشتر متخصصان تربیتی در دو هدف زیر موافقت دارند. ۱- کمک به رشد و تکامل طبیعی فرد ۲- جاویدان و غنی ساختن مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سودمند اجتماعی