آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روان‌شناسی سالمندی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
روان‌شناسی سالمندی

واژه انگلیسی
Aging ، ‌psychology of

توضیحات
این روان‌شناسی به توضیح و تفسیر تغئیرات پیداشده در درون سالمندی می‌پردازد که شامل تغئیرات توانائی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و استعدادهائی از قبیل ادراک ، حافظه ، یادگیری ، هوش ، تفکر و حل مسئله است.