آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عامل


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
عامل

واژه انگلیسی
Agent

توضیحات
به مفهوم وسیع ، هر چیزی که تأثیری ایجاد می‌کند ، "چیز" ممکن است یک ماده شیمیائی ، یک نیرو ، شخص ، یا گروهی از افراد و غیره باشد.