آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حیطه عاطفی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
حیطه عاطفی

واژه انگلیسی
Affective domain

توضیحات
حیطه عاطفی مربوط به اهدافی می‌شود که محتوای مربوط به آنها جنبه ایجاد و یا تغئیر نگرش ، طرز فکر و به‌طور کلی ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را دارد. هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حیطه عاطفی در ارتباط به ایجاد و تغئیر نگرش می‌باشد. به منظور عقیده‌مند کردن یک فرد نسبت به طرزفکر و یا ارزش خاص بایستی پنج مرحله را یکی پس از دیگری پشت سر نهاد؛ ۱- دریافت‌کردن (receiving ) ۲- پاسخ‌دادن (Respanding) ۳- ارزش‌گذاری (Valuing) ۴- سازماندهی (Organizing) ۵- تبلور شخصیت (متصف‌شدن به یک ارزش یا یک مجموعه از ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (Characterization by a value or value complex) ھ. س. بولا در کتاب ارزیابی آموزشی و کاربرد آن در سوادآموز تابعی ، تحت عنوان هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تدریس در حیطه عاطفی برای آن حیطه ، مراحلی به شرح زیر در نظر گرفته است. ۱.دریافت (توجه) الف) آگاهی (هشیاری) ب) میل به توجه ج) توجه کنترل‌شده و انتخاب شده ۲- پاسخ الف) عدم مخالفت با پاسخگوئی ب) میل به پاسخگوئی ج) خشنودی از پاسخگو ۳- ارج‌نهادن الف) پذیرش یک ارزش ب) ترجیح قائل‌شدن برای یک ارزش ج) تعهد ۴- سازمان الف) مفهوم‌پردازی یک ارزش ب) سازماندهی یک نظام‌ارزش ۵- متصف‌شدن به یک ارزش یا یک مجموعه از ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها الف) مجموعه تعمیم‌یافتهٔ ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ب) متصف‌شدن