آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رمزگردانی صوتی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
رمزگردانی صوتی

واژه انگلیسی
Acoustic coding

توضیحات
یادآوری یک درونداد (مثلاً یک واژه گفته شده یا نوشته شده) بر حسب صوت آن ، که به نظر عده‌ای اساس حافظه کوتاه‌مدت برای واژه‌ها است.