آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون پیشرفت ، آزمون پیشرفت تحصیلی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون پیشرفت ، آزمون پیشرفت تحصیلی

واژه انگلیسی
Achievement test

توضیحات
- هر آزمونی که برای ارزیابی وضع موجود شخصی از نظر معلومات و مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی شده باشد ، گفته می‌شود. این آزمون با آزمون استعداد که برای ارزیابی توانائی شخص برای پیشرفت ، بدون ارتباط با معلومات جاری شخص ، طرح‌ریزی می‌‌شود ، فرق دارد. - آزمونی که با آزمون هوش و استعداد متفاوت می‌باشد و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وسیله آن ، مطالبی را که شخص در زمینه‌های خاص مثل ریاضیات ، تاریخ ، زبان ، روان‌شناسی و غیره یاد گرفته است ، اندازه‌گیری می‌‌کند.