آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اعتباردهی ، اعتباربخشی ، اعتبارگذاری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اعتباردهی ، اعتباربخشی ، اعتبارگذاری

واژه انگلیسی
Accreditation

توضیحات
اعتباردهی به فرایند کنترل کیفیت و اطمینان در یک مؤسسه اطلاق می‌گردد که با آن به مثابه نتیجه بازبینی و سنجش یا هر دو ، می‌توان مؤسسه یا برنامه‌های آن را به منظور حصول اطمینان از احراز حداقل استانداردهای قابل پذیرش بررسی و تصدیق کرد. در اعتباردهی تأکید بر این است که آیا یک مؤسسه یا یک برنامه ، استانداردها و معیارهائی را که از پیش پذیرفته شده احراز کرده یا نکرده است.