آفتاب

واژه نامه های آفتاب

همسازی ، انطباق ، برون‌سازی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
همسازی ، انطباق ، برون‌سازی

واژه انگلیسی
Accommodation

توضیحات
- تغئیر دادن ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شناختی در نتیجه تجربه برای قابل جذب کردن آنها به ساخت شناختی. انطباق را می‌توان به طور تقریبی معادل با یادگیری دانست. - همسازی عبارت است از همساز شدن طرح‌وار یا طرح‌واره‌های موجود فرد با شرایط و الزامات جدید محیطی. به تعبیر دیگر فرایندی که طی آن ساختار ذهنی موجود اصلاح می‌شود. - در نظر پیاژه به تعدیل طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درونی برای تطابق با شناخت در حال تغئیر واقعیت گفته می‌شود. - در جامعه‌شناسی و روان‌شناسی‌اجتماعی به فرایند سازگاری اجتماعی که برای حفظ هماهنگی درون‌گروهی ، یا بین گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متناقض طرح‌ریزی شده است ، گفته می‌شود. به طور کلی هر حرکت یا سازگاری ، خواه فیزیکی و خواه درونی که به منظور آمادگی در مقابل محرک‌های ورودی صورت می‌گیرد. - در زمینه بینائی ، به تغئیر تحدّب عدسی چشم به منظور ایجاد تصویر واضح در شبکیه گفته می‌شود.