آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تسریع ، شتاب ، جهش تحصیلی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تسریع ، شتاب ، جهش تحصیلی

واژه انگلیسی
Acceleration

توضیحات
- عبارت است از ارتقاء یک کودک باهوش به کلاس بالاتر ، کلاسی که از نظر سنی بالاتر از سن تقریبی کودک می‌باشد. این روش اجازه می‌دهد که کودک از طریقه برنامه درسی‌ای سریع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از متوسط پیشرفت کند. تسریع یا جهش تحصیلی یکی از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلی پاسخ به نیازهای ویژه کودکان تیزهوش است. - کلاس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدرسه را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرعت و بیش از یک کلاس در سال پیمود ، چنانچه دانش‌آموزی کلاس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ابتدائی را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای ۵ سال در ۴ سال طی کند.