آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ناتوانی در محاسبه ، ناتوانی در حل محاسبات ریاضی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ناتوانی در محاسبه ، ناتوانی در حل محاسبات ریاضی

واژه انگلیسی
Acalculia

توضیحات
ناتوانی در محاسبه عبارت است از نقص یا اختلال در توانائی درک یا به‌کارگیری اعداد یا نمادهای ریاضی