آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سال تحصیلی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
سال تحصیلی

واژه انگلیسی
Academic year

توضیحات
منظور از آن ، سال تحصیلی است که معمولاً به دو قسمت یا به سه دورهٔ (سه فصل) سه ماهه تقسیم می‌شود و سه ماهه تابستان را از آن مستثنی می‌کنند.