آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خودپنداری تحصیلی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
خودپنداری تحصیلی

واژه انگلیسی
Academic self concept

توضیحات
برداشت و ارزشیابی شاگردان از توانائی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود در ارتباط با عملکردهای تحصیلی را خودپنداری تحصیلی گویند.