آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزادی دانشگاهی ، آزادی عملی ، آزادی بحث و تحقیق


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزادی دانشگاهی ، آزادی عملی ، آزادی بحث و تحقیق

واژه انگلیسی
Academic freedom

توضیحات
آزادی معلمان و استادان و دانشجویان و محققان در بیان و نگارش ، در تدریس و تحقیق و نشر افکار خود بدون اینکه مؤسسه‌ای که در استخدام آن هستند ، بتواند به آنان تعرضی کند یا ایشان را تحت فشار قرار دهد. قائل بودن به آ‍زادی بحث و تحقیق مبتنی بر این اصل است که تحقیق چون بدون ترس از نتایج آن صورت گیرد ، حقیقت را بهتر آشکار می‌سازد. در پاره‌ای از کشورها به بهانه‌های گوناگون ، از جمله تعارض با مصالح مملکتی از آزادی بحث و تحقیق جلوگیری به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عمل می‌آید.