آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پایان‌نامه تحصیلی ، رساله دانشگاهی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
پایان‌نامه تحصیلی ، رساله دانشگاهی

واژه انگلیسی
Academic dissertation

توضیحات
مقاله‌ای است که به وسیله داوطلب درجه دانشگاهی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان یکی از شرایط احراز درجهٔ مزبور ارائه می‌شود.