آفتاب

واژه نامه های آفتاب

توانائی مدرسه‌ای ، توانائی آکادمیک


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
توانائی مدرسه‌ای ، توانائی آکادمیک

واژه انگلیسی
Academic ability

توضیحات
۱- توانائی عمومی و خاصی که برای انجام‌دادن فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کارهای مدرسه‌ای ضروری است. ۲- آن توانائی را گویند که با آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشی انتزاعی یا نظری اندازه‌گیری می‌شود تا از هوش عملی یا مکانیکی و هوش اجتماعی مشخص و ممتاز گردد.