آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یادگیری انتزاعی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
یادگیری انتزاعی

واژه انگلیسی
Abstract learning

توضیحات
به آن نوع یادگیری گفته می‌شود که به هیچ موضوع یا تجربه خاصی مربوط نیست و متضمّن واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مناسب و کافی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مفاهیم یا رموز می‌باشد.