آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هوش انتزاعی (مجرد)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
هوش انتزاعی (مجرد)

واژه انگلیسی
Abstract intelligence

توضیحات
استعداد به کاربردن کلمات یا رموز و علائم که شامل استعداد تعمیم مهارت در تفکر و در امور لفظی است. استعداد به کاربردن مفاهیم انتزاعی و نشانه‌ها و رمزها در تفکر و در بررسی و پرداختن به اوضاع تازه