آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انتزاعی ، مجرد ، تجریدی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
انتزاعی ، مجرد ، تجریدی

واژه انگلیسی
Abstract

توضیحات
۱- از ریشه لاتین به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنی بیرون کشیدن یا کشیده‌ شدن است. بیشتر موارد کاربرد این اصطلاح بر کیفیات اشیاء‌ ، حوادث و پدیده‌ها متمرکز است که جدا از آن اشیاء ، حوادث یا پدیده‌ها هستند. ۲- خلاصه‌ای که نکات اصلی یک کتاب را شامل است. ۳- اندیشه مجرد از هر شیء مادی یا مورد خاص ۴- صفت خاصی است که بر افراد یک نوع با صرف‌نظر از ممیزات آنها صدق می‌کند. چنانکه "امانت" یک خاصیت مجرد برای رفتاری است که به این صفت ، متصف می‌باشد. مربع یا دایره ، یا نرمی همگی مفاهیم انتزاعی هستند. ۵- در علوم پردازش اطلاعات و کتابداری ، خلاصه‌ای است که اغلب از یک یا چند پاراگراف تشکیل شده و در ابتدای یک سند تحقیقی جای می‌گیرد.