آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مطلق‌گرائی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مطلق‌گرائی

واژه انگلیسی
Absolutism

توضیحات
۱- مکتبی را گویند که به وجود مطلق معتقد است و یا به بعضی مجردات ، صفت مطلق نسبت می‌دهد. ۲- مکتبی است که می‌گوید قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی در تمام زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تمام احوال اجتماعی یکسان و نهائی و ازلی هستند.