آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریهٔ مطلق


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نظریهٔ مطلق

واژه انگلیسی
Absolute theory

توضیحات
باور رفتارگرایان مبنی بر اینکه آنچه ارگانیسم می‌آموزد پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مشخص به محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مشخص است.