آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مطلق


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مطلق

واژه انگلیسی
Absolute

توضیحات
۱- نامحدود ، نامعین ، غیرمشروط ، قایم به ذات ۲- آنچه ذاتاً مستقل بوده به چیزی جز خودش ، قایم نیست.