آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تخلیه هیجانی ، تخلیه هیجانات


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تخلیه هیجانی ، تخلیه هیجانات

واژه انگلیسی
Abreaction

توضیحات
۱- واکنش هیجانات عمقی وجود ، ظهور مجدد خاطرات دور و ناخوشایند که تا آن زمان در قلمرو وجدان محصور و واپس‌زده شده بودند ، همراه با بروز جنبه‌های ظاهری هیجانات و احساسات مربوط بدان ۲- بیرون ریختن یا رها کردن تنش هیجانی مربوط به یک فکر یا تعارض یا خاطره سرکوب‌ شده ۳- این اصطلاح اغلب به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنای "تجربهٔ مجدد" یا به یادآوری زنده و دقیق یک تجربه دردناک عاطفی است. گرچه مفهوم تخلیه هیجانی عمدتاً به روانکاوی تعلق دارد ، اما قطعاً مسئله احساس آسودگی ناشی از تخلیه هیجانی منحصراً به حیطه روانکاوی محدود نمی‌ماند. بارها و بارها توصیه‌های معقولی از این دست را شنیده‌ایم که: جلو خودت را نگیر ، گریهٔ سیری بکن حالت بهتر می‌شود. این نوع توصیه‌ها نمونه‌ای از ارزش احتمالی فرایند تخلیه هیجانی در زندگی روزمره است.