آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نابهنجار


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نابهنجار

واژه انگلیسی
Abnormal

توضیحات
۱- هرگونه انحراف و واگرائی از حد معمول و متوسط ، این اصطلاح به صور گوناگون در ارتباط با انحراف‌های کاملاً کمّی در تحلیل‌های آماری و نیز الگوهای رفتاری افراد به کار می رود. ۲- از دیدگاه قانونی به هر نوع فعالیت اخلاقی یا فکری گفته می‌شود که از نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و یا ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلها فرهنگی انحراف حاصل کند. ۳- از دیدگاه ذهنی پدیده‌هائی هستند که سبب درد و رنج افراد شده و افراد را به کمک فرا می‌خواند. ۴- از دیدگاه تئوری این واژه هر نوع انحرافی را از مفهوم تئوری عملکرد صحیح که نشانه بیماری روانی باشد نشان می‌دهد.