آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون‌‌‌‌های توانائی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون‌‌‌‌های توانائی

واژه انگلیسی
Ability tests

توضیحات
آزمون‌‌‌‌های توانائی آزمون‌‌‌‌هائی هستند که با استفاده از آنها می‌توان تعئین کرد که یک فرد چه توانائی‌‌‌‌هائی دارد یا چه می‌تواند انجام دهد. آزمون‌‌‌‌های توانائی به نوبهٔ خود به دو دسته آزمون‌‌‌‌های استعداد و آزمون‌‌‌‌های پیشرفت تحصیلی تقسیم می‌شود. آزمون‌‌‌‌های استعداد ، میزان توانائی یا آمادگی یک فرد را برای انجام کارهائی که در پیش دارد می‌سنجد ، اما آزمون‌‌‌‌های پیشرفت تحصیلی میزان دانش و اطلاعات و مهارت‌‌‌‌هائی را که فرد تا لحظه اجرای آزمون کسب کرده است ، اندازه می‌گیرد. در آزمون‌‌‌‌های توانائی ، از آزمون‌شونده خواسته می‌شود تا حداکثر کوشش خود را به‌کار برده تا آنچه را که از او خواسته شده است به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهترین صورت انجام دهد.