آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گروه‌بندی توانائی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
گروه‌بندی توانائی

واژه انگلیسی
Ability grouping

توضیحات
عمل انتخاب دانش‌آموزان در گروه‌‌‌‌های نسبتاً متجانس بر طبق توانائی یا استعداد مدرسه‌ای آنان