آفتاب

واژه نامه های آفتاب

توانائی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
توانائی

واژه انگلیسی
Ability

توضیحات
- توانائی موجود زنده در انجام‌دادن یک عمل ذهنی یا بدنی و سازگاری موفقیت‌آمیز را گویند. - مهارت موجود و کنونی شخص ، مثل مهارت در دوچرخه‌سواری یا ماشین‌نویسی یا از بر خواندن یک شعر. - توانائی ، قدرت ، کفایت ، توانائی‌های ذهنی ، مهارت‌‌‌‌ها و شایستگی‌هائی که شخص را برای انجام کاری مفید و نمایان در زمانی مشخص قادر می‌سازد. اساس این اصطلاح این است که شخص قادر است آن کار را حالا انجام دهد و نیازی برای آموزش بیشتر ندارد. بنابراین تفکیک آن با استعداد (Aptitude) ضروری است. اصطلاح اخیر به سطح کارآئی حاصل از میزان مشخصی آموزش اطلاق می‌‌شود. - توانائی یا لیاقت انجام کاری بدون آموزش قبلی