آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روش ABC


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
روش ABC

واژه انگلیسی
ABC method

توضیحات
روش تدریس خواندن با حروف است. بدین‌معنا که دانش‌آموز ابتدا حروف و پس از آن ، با ترکیب حروف ، کلمات را یاد می‌گیرد. (رجوع کنید به alphabetic method)