آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اصل قانونی بودن جرم


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
اصل قانونی بودن جرم

واژه انگلیسی
Legitimacy of offence

توضیحات
(به موجب اصل قانونی بودن جرم ، هیچ عملی را نمی توان جرم دانست؛ مگر به حکم قانون)