آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آثار بدیع


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
آثار بدیع

واژه انگلیسی
Consequences of sale

توضیحات
"آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد ، از قرار ذیل است: ۱. به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. ۲. عقد بیع ، بایع را ضامن دَرَک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن ، قرار می‌دهد. ۳. عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع ، ملزم می‌نماید. ۴. عقد بیع ، مشتری را به تأدیۀ ثمن ، ملزم می‌کند." (ماده ۳۶۲ قانون مدنی).