آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بیمه‌نامهٔ کارگزاری


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
بیمه‌نامهٔ کارگزاری

واژه انگلیسی
Accommodation Line

توضیحات
بیمه‌نامه‌هائی که یک کارگزار یا دلال نوشته و بیمه‌گذار آنها را پذیرفته باشد