آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پشت‌نویسی دوستانه؛ تعهد دوستانه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
پشت‌نویسی دوستانه؛ تعهد دوستانه

واژه انگلیسی
Accommodation Indorsement

توضیحات
ظهرنویسی برات دیگری به منظور ضمانت یا افزایش اعتبار آن.م. Accommodation endorsement