آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حوالهٔ دوستانه؛ حوالهٔ مبادله؛ حوالهٔ مرافقتی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
حوالهٔ دوستانه؛ حوالهٔ مبادله؛ حوالهٔ مرافقتی

واژه انگلیسی
Accommodation Draft

توضیحات