آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برات دوستانه؛ برات صور؛ برات خصوصی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
برات دوستانه؛ برات صور؛ برات خصوصی

واژه انگلیسی
Accommodation Bill

توضیحات
براتی است که متعهد وجه، کالا یا خدماتی دریافت نداشته و فقط برای تأمین مالی برات‌کش آن را امضاء کرده است. م. Accommodation draft; Kite windmill