آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پذیرش دوستانه قبول بر طبق قرار؛ همراهی و مرافقت متقابل


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
پذیرش دوستانه قبول بر طبق قرار؛ همراهی و مرافقت متقابل

واژه انگلیسی
Accommodation Acceptance

توضیحات