آفتاب

واژه نامه های آفتاب

داد و ستدهای تطبیق دهنده؛ معاملات تطبیقی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
داد و ستدهای تطبیق دهنده؛ معاملات تطبیقی

واژه انگلیسی
Accommodating Transactions

توضیحات
نوعی دادوستد بین‌المللی است که به منظور جبران وضع‌های بستانکار یا بدهکار خالص انجام شده و پیرو وضع‌های بستانکار بدهکار پدید می‌آید، زیرا پرداخت‌ها و دریافت‌های بین‌المللی همیشه متوازن نیستند.