آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اندازهٔ شدت حادث؛ نسبت شدت حادثه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
اندازهٔ شدت حادث؛ نسبت شدت حادثه

واژه انگلیسی
Accident Severity Rate

توضیحات
شمار روزهای تلف شده بر اثر خسارت‌های از کارافتادگی یا مرگ در ۱۰۰ نفر ساعت کار یا ۶۰۰۰ روز در صورت فوت مورد تعهد است.