آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بیمهٔ حادثه؛ بیمهٔ تصادف


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
بیمهٔ حادثه؛ بیمهٔ تصادف

واژه انگلیسی
Accident Insurance

توضیحات
قرارداد برای پرداخت مبلغ معین در صورت خسارت یا فوت بر اثر حادثه