آفتاب

واژه نامه های آفتاب

میزان تکرار حادثه؛ میزان وفور حادثه؛ میزان کثرت وقوع تصادف


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
میزان تکرار حادثه؛ میزان وفور حادثه؛ میزان کثرت وقوع تصادف

واژه انگلیسی
Accident Frequency Rate

توضیحات
شمار خسارت از کارافتادگی در سال به ۱۰۰۰۰۰۰ کارگر - ساعت کار در سال است.