آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خدمات ضمنی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
خدمات ضمنی

واژه انگلیسی
Accessorial Services

توضیحات
در اصطلاح حمل و نقل خدماتی را گویند که مؤسسهٔ حمل و نقل افزون بر حمل و نقل واقعی انجام می‌دهد. مانند بسته‌بندی