آفتاب

واژه نامه های آفتاب

میزان افزایش در ارزش؛ نسبت دست‌یابی به کار


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
میزان افزایش در ارزش؛ نسبت دست‌یابی به کار

واژه انگلیسی
Accession Rate

توضیحات
در مدیریت شخصی نسبت شمار کارمندان و مزدبگیران در یک ماه به متوسط نیروی کار در ماه است. ن.ک: Hiring rate