آفتاب

واژه نامه های آفتاب

افزایش در ارزش؛ الحاق؛ انضمام؛ اضافه، افزونی؛ ضمیمه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
افزایش در ارزش؛ الحاق؛ انضمام؛ اضافه، افزونی؛ ضمیمه

واژه انگلیسی
Accession

توضیحات
وقتی که اموال مثلی نیستند و مختلط باشند، ممکن است افزایش در ارزش آنها رخ بدهد.