آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پاداش افزایش تولید، پاداش اضافه تولید


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
پاداش افزایش تولید، پاداش اضافه تولید

واژه انگلیسی
Accelerating premium

توضیحات
پرداخت اضافی براساس افزایش تولید نوعی نظام پرداخت که در آن به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان، افزایش تولید مبنای پرداخت اضافی قرار می‌گیرد.