آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زمان دسترسی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
زمان دسترسی

واژه انگلیسی
Access Time

توضیحات
اصطلاح رایانه و زمان لازم از لحظهٔ درخواست تا دریافت داده‌ها از رایانه است.