آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استهلاک زودرس، استهلاک مالی سریع، استهلاک شتابنده، استهلاک سریع، کاهش بهای سریع، کاهش سریع بها، فرسودگی سریع، استهلاک شتاب گیر، استهلاک تسریعی، اعتبار قبولی، پاداش براساس افزایش تولید


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
استهلاک زودرس، استهلاک مالی سریع، استهلاک شتابنده، استهلاک سریع، کاهش بهای سریع، کاهش سریع بها، فرسودگی سریع، استهلاک شتاب گیر، استهلاک تسریعی، اعتبار قبولی، پاداش براساس افزایش تولید

واژه انگلیسی
Accelerated depreciation

توضیحات