آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تمامیت مسئولیت


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
تمامیت مسئولیت

واژه انگلیسی
Absoluteness of respensibility

توضیحات
اصلی که بر مبنای آن مدیر نمی تواند تمام اختیارات خود را تفویض کند و در هر حال مسئولیت اعمال و کارهای مرئوسان را به‌عهده دارد.