آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قاعدۀ برتری مطلق


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
قاعدۀ برتری مطلق

واژه انگلیسی
Absolute priority rule

توضیحات
قاعده‌ای است که براساس آن پس از انحلال شرکت سهامی، تمام حقوق طلبکاران و اعتبار دهندگان به شرکت باید پیش از پرداخت هر گونه وجهی به سهامداران پرداخته شود.